ونتیلاتور

ونتیلاتور

ونتیلاتور (Ventilator) دستگاهی است که به عمل تنفس بیمار با توجه به شرایط آن کمک می کند این دستگاه را دستگاه تنفس مصنوعی نیز می نامند.

این دستگاه امکان تنفس کامل را برای بیمارانی که قادر به تنفس نیستند فراهم می کند.

نحوه عمل این دستگاه به این شکل است هوای قابل تنفس (در صورت نیاز هوا با درصد اکسیژن بیشتر) را به داخل ریه ها بفرستد و سپس دی اکسید کربن را از ریه ها خارج کند.

این دستگاه یکی از تجهیزات مهم بخش های مراقبت ویژه، بخش اورژانس و بیهوشی محسوب میشود و بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

نوعی از ونتیلاتور به نام ,ونتیلاتور پرتابل نیز برای استفاده در آمبولانس، همچنین در شرایط بحرانی، مناطق صنعتی، بیمارستان صحرایی و مکان های امدادی بدون تجهیزات پیشرفته و همچنین در هواپیما مورد استفاده قرار می گیرد .

و همینطور برای نگهداری از بیمار در منزل نیز می توان از دستگاه ونتیلاتور پرتابل استفاده نمود.

این دستگاه با توجه به شرایط هر بیمار تنظیم شده و باتوجه به نیاز اومورداستفاده قرار میگیرد.

با توجه به شرایط بیمار ونتیلاتور می تواند فشار،حجم و زمان تنفس را کنترل و یا محدود سازد.

تجهیزات دیگر: فشارسنج پزشکی

برای استفاده بهتر از ونتیلاتورها بهتر است اصطلاحات بکاربرده شده در زمینه این دستگاه را تا حدودی بشناسیم، در زیر اصطلاحات پرکاربرد را برای شما نام برده و به مختصر توضیح داده ایم:

نرخ تنفس

نرخ تنفس (Rate of Breaths) به تعداد تنفس در هر دقیقه نرخ تنفس گفته می شود که بصورت طبیعی برای بزرگسالان بین ۱۲ تا ۱۶ تنفس در دقیقه و برای نوزادان این نرخ بیشتر است.

حجم تنفس

حجم تنفس (Volume of Breaths) یا حجم جاری که بصورت رایج با واحد میلی لیتر (ml) اندازه گیری می شود .

حجمی از هواست که در طول یک دم وارد ریه ها می شود. این حجم در حالت طبیعی برای بزرگسالان حدود ۵۰۰ میلی لیتر می باشد.

قدرت انطباق ریه و مقاومت راه هوایی

میزان سهولت ریه به کشش برای افزایش حجم و دریافت حجم هوای تنفسی لازم و همینطور مقاومت راه هوایی میزان مقاومتی است که هوا هنگام عبور از راه های هوایی با آن مواجه می شود.

طرز کار ونتیلاتور

ابتدا یک لوله از طریق دهان یا بینـی در نـای بیمـار گذاشــته مــی شــود و یا در مــواردی کــه اســتفاده از دستگاه مکانیکی طولانی شود یک سوراخ در ناحیـه جلو گردن روی نـای انجـام مـی شـود .

و یـک لولـه درون نای گذاشته شده و دستگاه به َآنجا وصل می شـود و به این ترتیب بیمـار از طریـق یـک لولـه خرطـومی بـه دستگاه وصل می شود.

دستگاه ونتیلاتور با فشـار مثبت هوا و اکسیژن را به داخل ریه می فرستد و از همان طریق بازدم هوا از ریه تخلیه می شود.

هدف استفاده از دستگاه کمک تنفسی ونتیلاتور Ventilator

ﻫﺪف اصلی استفاده از دستگاه کمک تنفسی ونتیلاتور ventilator درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی رﯾﻮی ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻬﻮﯾﻪ مکانیکی و ﺣﻤﺎﯾﺖ از رﯾﻪ ﻫـﺎ ﺗـﺎ زﻣـﺎن رﻓـﻊ علت زمینه ساز، ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﺗﻬﻮﯾﻪ ای و اﮐﺴﯿﮋﻧﺎﺳﯿﻮن ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

در واقع وﻧﺘﯿﻼﺗﻮر ﺑﺎﻋـﺚ درﻣـﺎن ﺑﯿﻤـﺎری ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎر را زﻧـﺪه ﻧﮕـﻪ دارد ﺗـﺎ ﺑﯿﻤﺎری زﻣﯿﻨﻪ ای درﻣﺎن ﺷﻮد.

طول مدت استفاده از این دستگاه برای هر بیمار با شرایط خاص خود متفاوت است ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎﻋﺖ ﺑﻌﻀـﯽ ﭼﻨـﺪ روز و ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه دارﻧﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ دﺳـﺘﮕﺎه وﻧﺘﯿﻼﺗـﻮر دارﻧﺪ.

گروه پزشکی و کادر درمان همواره در تلاشند که اگر شرایط بیمار اجازه دهد هر چه زودتر بیمار را از دستگاه ونتیلاتور جدا کنند.

هدف ونتیلاتور یا ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

مهمترین هدف ونتیلاتور یا تهویه مصنوعی را در زیر نام برده ایم:

۱- ﺣﻔﻆ و ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻟﻮﺋﻮﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﺬب اﮐﺴﯿﮋن و دﻓﻊ co2 از بدن

۲- ﺗﺠﻮﯾﺰ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ مورد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ اﺻﻼح اﻧﻮاع ﻫﯿﭙﻮﮐﺴمی

۳- ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮔﺎز ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ رﯾﻪ ﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آﺗﻠﮑﺘﺎزی

۴- اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﻣﺜﺒﺖ در اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺎزدم (PEEP) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی از ﮐﻼﭘﺲ راﻫﻬﺎی ﻫﻮاﯾﯽ و ﺑﻬﺒﻮد اﮐﺴﯿﮋﻧﺎﺳﯿﻮن ﺑﯿﻤﺎر

۵- ﺑﺮﻗﺮاری و ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎسب

۶- ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺠﺪد ﺗﻨﻔﺲ در ﺑﯿﻤﺎران دﭼﺎر اﯾﺴﺖ ﺗﻨﻔﺲ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻔﺲ ارادی آﻧﻬﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﻻزم ﺟﻬـﺖ ﺟـﺬب اﮐﺴـﯿﮋن یا دفع CO2 را ﻧﺪارند

۷- در ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺣﺎد ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﺎ ﻋﻼﯾم Pa CO2 > 50 mhg ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ H < 7/3 P

۸- ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎن ﮐﻤﮑﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ اﻧﺴﺪادی

۹- ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎن ﮐﻤﮑﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ و رﯾﻪ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻧﻈﯿـﺮ ﺗﺮوﻣﺎﻫـﺎی وﺳـﯿﻊ وارده ﺑـﻪ ﺗﻮراﮐﺲ

ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ونتیلاتور یا ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

۱- دﭘﺮﺳﯿﻮن ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻨﻔﺴﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﭘﻨﻪ ﻧﺎﺷـﯽ از ﻣﺼـﺮف داروﻫـﺎ و ﺿـﺎﯾﻌﺎت ﻣﻐـﺰی ﮐـﻪ ﮐـﻪ روی مراﮐﺰ ﺗﻨﻔﺴﯽ اﺛﺮ ﺗﻀﻌﯿﻔﯽ دارﻧد.

۲- ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر داﺧﻞ ﺟﻤﺠﻤﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ CO2

۳- درﻣﺎن ﻋﻼﻣﺘﯽ ﻫﯿﭙﻮﮐﺴﻤﯽ ﻣﻘﺎوم

۴- درﻣﺎن ﮐﻤﮑﯽ در ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺣﺎد ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ PaO2 و Co2 Pa

۵- اﺧﺘﻼل در ﺣﺮﮐﺎت ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻠﺞ ﯾﺎ ﺿﻌﻒ ﺷﺪﯾﺪ ﻋﻀﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ در ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﯾﯽ مانند ﻣﯿﺎﺳـﺘﻨﯽ ﮔـﺮاو ، ﮔﻠـﯿﻦ ﺑﺎره

۶- Flail Chest ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺪاﻗﻞ دو دﻧﺪه از دو ﻧﺎحیه

۷- ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﺪت ۶ تا ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻫﯿﭙﻮﮐﺴﯽ و ﻫﯿﭙﺮﮐﺎﭘﻨﯽ

۱۰ مورد مراقبتی ضروری برای بیمارانی که با دستگاه تهویه مکانیکی (ونتیلاتور) نفس می کشند

موارد استفاده از این دستگاه را در بالا گفتیم و بسته به نیاز هر بیمار دستگاه تنظیم شده و استفاده می شود. به احتمال زیاد، در بسیاری از موارد، پرستاران از بیمارانی که با دستگاه تهویه مصنوعی نفس می کشند مراقبت می کنند.

آلارم ها  و هشدارهای دستگاه ونتیلاتور:

این دستگاه در صورت درست عمل نکردن و مشکل به پرستار و مراقب آلارم می دهد و آن ها را از ایجاد مشکل مطلع می کند.

تا هر چه سریعتر به آن رسیدگی شود تا به بیمار آسیبی وارد نشود.

آلارم های دستگاه ونتیلاتور به دو صورت دیداری روشن شدن چراغ اخطار و نمایش پیغام بر روی مانیتور دستگاه و شنیداری بصدا در آمدن سیگنالهای اخطار عمل میکند.

پیغام های شایع دستگاهای ونتیلاتور پر تابل یا خانگی به شرح زیر می باشند:

 • سیم برق قطع شده است ( Keine Netzspannung )
 • سیم باتری خارجی قطع شده است. این آلارم موقعی داده می شود که دستگاه ونتیلاتور به باتری خارجی وصل باشد. (Ext. Battery Lost Keine Batterie)
 • سطح شارژ باتری داخلی کم می باشد. ( کمتر از ۲۰ % )  ( Low battery Batterie entladen )
 • باتری داخلی دشارژ است. ( کمتر از ۵ % ) ( Empty Battery Batterie leer )
 • مدار تنفسی بیمار به دستگاه اشتباه وصل شده است. مدار تنفسی از دستگاه جدا شده است.( Connect Circuit Schlauchsystem anschließen )
 • مدار تنفسی اشتباهی انتخاب شده است ( Change Circuit Schlauch tauschen )
 • سنسور فشار قطع شده است ( Prox. P. Lost Kein prox. Druck )
 • مدار تنفسی جدا شده است. مدار تنفسی اشتباه وصل شده است ( Low Pressure Druck TIEF )
 • یکی از اجزای مدار تنفسی مسدود شده است (High Pressure Druck HOCH )
 • حجم کم دم و بازدم ( Low Vti or Low Vte Vti TIEF oder Vte )
 • حجم بالای دم ( High Vti Vti HOCH )
 • هشدار فنی شماره قید شده نوع هشدار را مشخص می کند ( Tech [n] )
 •  توربوفن دستگاه از کار افتاده است ( Turbine )
 •  دمای باتری داخلی یا بسیار زیاد است یا بسیار کم می باشد ( Temp Out Of Range Batt temp beachten )
 • سطح شارژ باتری بکاپ ( باتری حافظه ) پایین می باشد ( Check Date & Time Datum & Zeit prüfen 9 )

راهنمای خرید

برای سفارش و خرید ونتیلاتور و دیگر تجهیزات پزشکی مهران مدیک میتوانید با ما در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *